உனக்கோர் பேர் தான் கிடையாதுஅதனால் சொல்ல முடியாதுகடலை பிடிச்சு கையில் அடக்கிடத்தெரியாதுவின்னில் போனால் நிறமாகும்மன்னில் வந்தால் மழையாகும்கோவில் போனால் சிலையாகும்கோடியில் பூத்தால் மலராகும்ஒத்த வார்த்தையில் சொல்ல சொன்னால்உனது பேரே அழகாகும்

MESSAGE OF LORD McCAULEY:Thursday, 08 May 2008,EVERY INDIAN SHOULD KNOW THIS MESSAGE OF LORD McCAULEYLord McCauley’s speech in British Parliament on 2nd February, 1835 for converting India to a land suitable for them to rule and make Indians the British slaves : “I have traveled the length and breadth of India and there I have …

Continue reading

Just for Fun

You Are 72% Capitalist, 28% Socialist In general, you support a free economy and business interests. You tend to think people should fend for themselves, even when times get tough. However, do think the government should help those who are truly in need. Are You a Socialist or Capitalist? Your Dominant Intelligence is Intrapersonal Intelligence …

Continue reading Just for Fun