ஆஹா! என்னால் இப்பொழுது தமிழிலும் எழுத முடிகிறதே! =) மிக்க மகிழ்ச்சி… இனிமேல் நான் கவிதைகளாக எழுதி தள்ளப்போகிறேன். =)

One thought on “

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s